Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Avlastning

Beskrivelse

Tjenesten er tiltenkt pårørende og andre som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for personer med omfattende hjelpebehov. Målet er å forebygge utmatting hos omsorgsgiver og stimulere til videre innsats.

Målgruppe

Personer som yter særlig tyngende omsorgsarbeid for kronisk syke og/eller funksjonshemmede med omfattende hjelpebehov.

Kriterier

Den som trenger avlastning skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. I tillegg er det forutsatt at den omsorgstrengende ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

For at omsorgsarbeidet skal anses som særlig tyngende må det gå langt utover det som ordinært må påregnes på grunn av relasjon til den omsorgstrengende.

Ved kartleggingen av om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, vurderes følgende momenter:

  • om arbeidet anses helt nødvendig
  • antall timer per mnd
  • hvor fysisk og psykisk belastende anses arbeidet
  • medfører arbeidet nattarbeid eller avbrutt nattesøvn
  • om arbeidet foregår i perioder eller hele tiden
  • om arbeidet medfører sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
  • om arbeidet gjelder flere omsorgsmottakere

Avlastningstiltak kan være:

  • Avlastningsbolig for barn/unge (0-18 år)
  • Individuell (privat) avlastning/avlastningshjem for barn og unge
  • Avlastningsopphold i sykehjem

Pris for tjenesten

Tjenesten er vederlagsfri.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste etter sosialtjenesteloven.

Lover

Forvaltningsloven

Sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav b, jf § 4-3

Forskrifter

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Søknadsbehandling

Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Klagemulighet

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan påklage avgjørelsen til Fylkesmannen i Hedmark. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket; Service- og forvaltningsteamet v/forvaltningsteamet. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Før klagen sendes Fylkesmannen, skal Forvaltningsteamet vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen i Hedmark for endelig avgjørelse.

Søknaden sendes:

Service- og forvaltningsenheten
Kongsvinger kommune
PB 900
2226 Kongsvinger

Kontaktinformasjon:

Kommunens servicetorg, tlf.: 62 87 40 00 
Besøksadresse: Fjellgata 2, 2212 Kongsvinger

Sist oppdatert: 30.04.2015 10:46
Tekst: 
Foto: 
Topp