Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Brukerstyrt personlig assistanse

Beskrivelse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand. Tjenestemottaker skal ha rollen som arbeidsleder.

Målgruppe

Personer med sammensatte og omfattende hjelpebehov som har egeninnsikt og ressurser til et aktivt liv og er i stand til å inneha arbeidslederrollen.

Kriterier

  • Tjenestemottaker må være personlig egnet for å motta denne tjenesten
  • BPA vurderes som den mest hensiktsmessige måten å utnytte kommunens ressurser på.
  • Hjelpebehovet må være omfattende, varig og stabilt. Behov for tjenester skal være vurdert til minimum 20 timer per uke.
  • Tjenestemottaker må være myndig (over 18 år) og kunne ivareta arbeidslederrollen.
  • Unntaksvis kan en representant for bruker, som f eks foreldre eller ektefelle, inneha arbeidsrederrollen dersom vedkommende bor i samme husstand.

Tjenesten kan omfatte

  • Praktisk bistand og opplæring som omfatter både husholdsoppgaver og direkte personlig bistand med påkledning, hygiene, mat mv.
  • De funksjonene som støttekontakt skal dekke .

Tjenesten omfatter ikke

  • Tjenester som krever medisinsk faglig kompetanse og som bare kan hjemles i kommunehelsetjenesteloven, skal ikke inngå ved tildeling av brukerstyrt personlig assistanse.
  • Tjenestemottakere som har heldøgnstilbud i institusjon skal få sitt tjenestebehov ivaretatt der. BPA innvilges ikke i tillegg.
  • Den som er ute av stand til å være arbeidsleder, skal få sitt behov for praktisk bistand dekket av andre tjenester.

Nærmere om BPA - ordningen

Arbeidslederrollen

BPA, eller brukerstyrt personlig assistent, vil si at tjenestemottaker selv fungerer som arbeidsleder for assistentene. Tjenestemottakeren må kunne definere sine egne behov, lære opp og veilede assistenten i hvordan hjelpen gis samt kunne sette opp og følge arbeidsplaner i forhold til gjeldende lover og særavtale. Tjenestemottaker har også ansvar for å skaffe vikarer ved sykdom og ivareta andre forhold direkte knyttet til tjenesteutøvelsen.

Ansettelse av assistenter

Assistenter ansettes av kommunen. Tjenestemottaker deltar i ansettelsesprosessen. Pårørende og andre nærstående som yter omsorg, kan eventuelt få kompensasjon ved tildeling av omsorgslønn etter sosialtjenesteloven § 4-2 e eller avlastning etter § 4-2 b, og ikke ansettes som personlig assistenter (jf. Rundskriv I-20/2000). Der tjenestemottaker selv står for utvelgelsen, vil kommunen stille som vilkår at disse ikke ansettes.  

Evaluering

BPA vil ved førstegangs vedtak få en tidsramme på maksimum ett år. Det vil da bli foretatt en evaluering av ordningen opp mot de krav som kommunen setter til arbeidsleder og om ordningen fungerer etter intensjonen.

Pris for tjenesten

Vederlag for BPA følger de vanlige reglene i forskrift om vederlag for sosiale tjenester. Det kan ikke kreves vederlag for den delen av tjenesten som gjelder ”personlig stell og egenomsorg”.

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste etter sosialtjenesteloven. Ved å følge denne linken finner du alt om lover å retningslinjer:

 

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Søknadsbehandling

Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket til Fylkesmannen i Hedmark innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket; helseenheten v/Tildelingsteamet. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Når Tildelingsteamet har mottatt klagen, vurderes saken på nytt. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen i Hedmark for endelig avgjørelse.

Søknad sendes:

Service- og forvaltningsenheten
Kongsvinger kommune
PB 900
2226 Kongsvinger

Kontaktinformasjon

Kommunens servicetorg, tlf. 62 87 40 00
Besøksadresse: Fjellgt. 4, Kongsvinger

Sist oppdatert: 23.02.2017 09:48
Tekst: 
Foto: 
Topp