Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Hjemmehjelp/Praktisk bistand

Beskrivelse

Tjenesten tilbyr praktisk bistand og/eller opplæring i daglige gjøremål i hjemmet.
Hjelpen tilpasses i samarbeid med tjenestemottaker og vurderes fortløpende.

Målgruppe

Personer som er helt avhengig av praktisk bistand/opplæring for å greie dagliglivets gjøremål på grunn av sykdom, funksjonshemning, alderdomssvekkelse eller andre årsaker.

Kriterier

 • Søker må være helt avhengig av praktisk bistand for å klare dagliglivets gjøremål
 • tjenesten tilbys ikke dersom andre kan imøtekomme hjelpebehovet.

Generelle retningslinjer for tildeling

Gjennom råd og veiledning og med utgangspunkt i tjenestemottakers behov, skal ulike løsninger vurderes. Det skal fokuseres på søkerens ressurser og hva tjenestemottaker selv kan gjøre. I tillegg vurderes hva pårørende og nettverket for øvrig kan gjøre og hvilke behov som kan dekkes av eldresenter, frivillige og lignende. Der hvor en husstand består av flere voksne legges det til grunn at alle deltar i det praktiske arbeidet i husholdningen.

Tjenesten kan omfatte

Renhold utføres kun i rom der tjenestemottaker daglig oppholder seg, som hovedregel hver 4. uke.

 • Rengjøring av bolig som:
  • Vask av gulv
  • Støvsuging
  • Vask av bad og toalett
  • Tørke støv
  • Oppvask etter tjenestemottaker
  • Sengetøyskift
  • Vindusvask (dette vil da gå på bekostning av andre gjøremål)
  • Vask av kjøleskap (dette vil da gå på bekostning av andre gjøremål)
 • Tilrettelegging av måltider/varme middag.
 • Handling av dagligvarer 1 x per uke.
 • Henting/levering av tøy til /fra kommunens vaskerier.
 • Dusj

Nærmere om de enkelte punktene

Dersom stedet hvor en skal yte bistand er av en slik art at det ikke er blitt gjort rent over langt tid, må en hovedrengjøring foretas før hjemmehjelp settes inn. Tjenestemottaker må selv betale hovedrengjøringen.

Ut fra at hjemmehjelperen bare skal gjøre det som tjenestemottaker ikke greier, må tjenestemottaker som er i stand til det rydde før hjemmehjelperen kommer. Det foretas ikke vasking eller rydding i kjeller og/eller loftsrom.

Tjenestemottaker skal ha tilgjengelig langkost, vaskebøtte, kluter, toalettbørste, vaskemidler og støvsuger.

Der hvor det bor flere vil det ikke bli foretatt rengjøring i rom de disponerer. Eksempel på dette kan være de rom barn, ektefelle/samboer eller pårørende bor i eller disponerer.

Gulvvask

Gulvvask er vask av gulv der hvor det er mulig. Hjemmehjelperen flytter lette møbler og ruller sammen små matter og løpere. Det vaskes under tyngre møbler som sofa, seng, skap og lignende. Det betyr at hjemmehjelper ikke flytter tyngre gjenstander som f.eks komfyr, seksjon, kjøleskap og lignende.

Støvtørking

Støvtørking omfatter å tørke støv av møbler, fjernsyn, bilder, lamper og vindusposter. Hjemmehjelperen tørker støv i høyde med han/hun rekker ved å stå på gulvet. Det vil ikke bli tørket støv av små pyntegjenstander.

Støvsuging

Med støvsuging menes å støvsuge gulv, tepper, møbler. Hjemmehjelperen støvsuger under tyngre møbler som sofa, skap og lignende. Tyngre møbler blir ikke flyttet på. Det vil ikke bli foretatt rensing av tepper og møbler. For å kunne støvsuge bør det være tilgjengelig ergonomisk riktig støvsuger med tilhørende utstyr.

Vindusvask

Vindusvask utføres kun unntaksvis, maksimalt to ganger per år. Dette vil da gå på bekostning av andre innvilgede gjøremål. Vindusvask vil si å vaske vendbare vinduer på begge sider. Vinduer som ikke er vendbare blir kun tatt på innsiden. Tjenestemottakere som er i stand til det må rydde vinduspostene fri for løse gjenstander. Hjemmehjelperen må stå på gulvet eller et stødig underlag.

Trappevask

Trappevask utføres ikke. Trappevask vil si vask av trapp utenfor boligen. Hjemmehjelpen utfører ikke tjenestemottakers andel av fellesarbeide i borettslag el.

Sengetøyskift

Skift av sengetøy innebærer skift av alt tøy på tjenestemottakers seng. Det vil si at en ikke bytter på sengetøy som blir brukt av pårørende eller andre. I tillegg må rent sengetøy være tilgjengelig. Skift av sengetøy utføres i hovedsak hver 4. uke.

Innkjøp av dagligvarer

Handling av dagligvarer innebærer å hjelpe tjenestemottaker å planlegge og utføre innkjøp. Dersom tjenestemottaker bor i nærheten av butikk som tilbyr utkjøring av dagligvarer må dette benyttes. Det gis ikke anledning for tjenestemottaker å være med hjemmehjelperen under innkjøp. 

Tilrettelegging av måltider/varme middag

Smøring av tørrmat utføres som hovedregel 1 x per dag for alle måltider. Det tilbredes ikke middag i tjenestemottakers hjem. Kommunen kan tilby matombringing. Middag kan varmes opp i mikrobølgeovn, dersom tjenestemottaker ikke selv kan utføre dette.

Tjenesten omfatter ikke:

 • Hovedrengjøring
 • Stryke, henge opp eller rulle klær
 • Vask av klær i egen bolig
 • Lage middag
 • Risting eller banking av tepper
 • Vask av fellesarealer i borettslag el
 • Hagearbeid eller snørydding
 • Vaktmestertjeneste
 • Oppvask eller rydding etter gjester
 • Pussing av sølv, kobber el
 • Utvendig vinduspuss på ikke-vendbare vinduer
 • Følge til lege, tannlege el
 • Oppvarming av bolig, så som vedfyring eller påfylling av parafin eller pellets
 • Frisørtjenester
 • Fotpleie

Det kreves at:

 • Tjenestemottaker utfører oppgaver de er i stand til selv.
 • Tjenestemottaker gir beskjed ved endret hjelpebehov.
 • Tjenestemottaker gir beskjed ved fravær som berører avtalte tidspunkt.
 • Tjenestemottaker sørger for framkommelig privat vei fram til bolig.
 • Tjenestemottaker har nødvendig utstyr til personlig hygiene og renhold
 • Tjenestemottaker aksepterer tekniske hjelpemidler som letter hverdagen og forebygger arbeidsbelastning hos tjenesteutøver.
 • Tjenestemottaker medvirker til et forsvarlig arbeidsmiljø for tjenesteyter med tanke på romtemperatur og røyking. Husdyr må holdes i bånd eller i lukket rom.

Pris for tjenesten

Det kreves vederlag for denne tjenesten. Vederlaget er forskriftsregulert og beregnes ut fra husstandens samlede nettoinntekt. Tjenestemottaker blir fakturert for timepris dersom dette faller rimeligere enn månedspris.

Tjenester til personlig stell er vederlagsfrie.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste etter sosialtjenesteloven. Om betaling, se kapittel 8 i forskrift til lov om sosiale tjenester.

Lover

Forvaltningsloven

Sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav a, jf § 4-3

Forskrifter

Forskrift til lov om sosiale tjenester

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Retningslinjer

Fribeløp og egenandeler ved kommunale pleie- og omsorgstjenester

Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du kan kontakte kommunen v/Helseenheten, Tildelingsteamet for å få hjelp til å søke om praktisk bistand/hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Søknadsbehandling

Det vil bli fattet et enkeltvedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket til Fylkesmannen i Hedmark innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket; helseenheten v/Tildelingsteamet. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Når Tildelingsteamet har mottatt klagen, vurderes saken på nytt. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen i Hedmark for endelig avgjørelse.

Søknaden sendes

Service- og forvaltningsenheten
Kongsvinger kommune
PB 900
2226 Kongsvinger

Kontaktinformasjon

Kommunens servicetorg, tlf. 62 87 40 00
Besøksadresse: Fjellgata 4, Kongsvinger

Sist oppdatert: 30.11.2015 13:32
Tekst: 
Foto: 
Topp