Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Hjemmesykepleie

Beskrivelse

Hjemmesykepleien er en tjeneste som tilbyr helsehjelp i hjemmet. Tjenesten tilbyr også bistand til personlig stell og egenomsorg. Hjelpen tilpasses i samarbeid med tjenestemottaker og vurderes fortløpende. 

Målgruppe 

Personer med behov for pleie eller andre sykepleietjenester og som ha tjenesten utført i hjemmet.

 Kriterier

 • Kommunen tildeler hjemmesykepleie til de som vurderes å være helt avhengig av denne tjenesten. Hjelpebehovet må være av helsemessig art og bygge på en helsefaglig vurdering.
 • Tjenesten tilbys ikke dersom andre kan imøtekomme hjelpebehovet.
 • Personer som kan komme seg til lege for sårstell, injeksjoner, skift av kateter og lignende tildeles ikke hjemmesykepleie. 

Generelle retningslinjer for tildeling

Gjennom råd og veiledning og med utgangspunkt i brukerens behov, skal ulike løsninger vurderes. Det skal fokuseres på søkerens ressurser og hva tjenestemottaker selv kan gjøre. I tillegg vurderes hva pårørende og nettverket for øvrig samt dagsenter og frivillige kan bidra med.  

Tjenesten kan omfatte

 • Tilrettelegge for eller hjelp til personlig hygiene, f.eks dusj, helvask, hårvask, barbering og tannpuss.
 • Hjelp til å stå opp og legge seg i seng
 • Mating/sondeernæring
 • Administrering av medisiner - som hovedregel benyttes ordning hvor dosene ferdigpakkes i samarbeid med apotek (multidose)
 • Kompresjonsstrømper/kompresjonsbandasjer
 • Bleieskift/toalettbesøk/tømme dobøtte/urinflaske/bekken
 • Engangskateterisering/tømme kateterpose/skift av uridom
 • Stomipleie, surstoffbehandling, måling av blodsukker og urinsticks, stell av sentralt venekateter, blodtrykksmåling etter ordinasjon av lege

Tjenesten omfatter ikke

 • Sårbehandling, blodprøvetaking, fjerning av sting, vitamininjeksjoner, vaksinering og lignende skal primært utføres av fastlege.
 • Tilsynsbesøk uten behov for hjelp til praktisk gjøremål utføres ikke. Kommunen er behjelpelig med å formidle kontakt med leverandører av trygghetsalarmer.
 • Frisørtjeneste.
 • Fotpleie.

Hjemmesykepleien kan bistå med informasjon om andre instanser som kan tilby hjelp, for eksempel trygghetsalarmer og bestilling av ferdiglaget middag.

Hjemmesykepleien kan tilrettelegge måltider inntil tre ganger daglig. Dette er praktisk bistand – ikke helsehjelp. Det kreves likevel ikke vederlag, jf forskrift om sosiale tjenester § 8-2.

Når eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie har hatt institusjonsopphold eller pleie av hjemmesykepleien i sammenhengende 3 måneder eller mer, skal disse gis vederlagsfrie tannhelsetjenester. Dette inkluderer eventuelle utgifter til tanntekniske arbeider, så lenge oppholdet eller pleien vedvarer.

Det kreves at tjenestemottaker:

 • utfører oppgaver de er i stand til selv
 • gir beskjed ved endret hjelpebehov
 • gir beskjed ved fravær som berører avtalte tidspunkt
 • sørger for framkommelig privat vei fram til bolig
 • har nødvendig utstyr til personlig hygiene og renhold
 • aksepterer tekniske hjelpemidler som letter hverdagen og forebygger arbeidsbelastning hos tjenesteutøver
 • medvirker til et forsvarlig arbeidsmiljø for tjenesteyter med tanke på romtemperatur og røyking
 • holder husdyr i bånd eller lukket rom

Pris for tjenesten

Tjenesten er vederlagsfri.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se kommunehelsetjenesteloven §§ 1-3 og 2-1.

 Lover

Kommunehelsetjenesteloven

Pasientrettighetsloven

Helsepersonelloven

 

Forskrifter

Forskrift om individuell plan

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten

 

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmesykepleie, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

 Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Søknadsbehandling

Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter. 

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages til kommunens egen klagenemnd. Dersom du ikke gis medhold her, kan vedtaket påklages til Helsetilsynet i Hedmark. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken; Helseenheten v/Tildelingsteamet. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Tildelingsteamet vurderer saken på nytt. Dersom vedtaket fastholdes, sendes saken til Kommunal klagenemnd for avgjørelse. Dersom klager ikke gis medhold i klagenemnda, videresendes klagen til Helsetilsynet i Hedmark for endelig avgjørelse.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

 

Søknaden sendes:

Service- og forvaltningsenheten
Kongsvinger kommune
2226 Kongsvinger 

Kontaktinformasjon


Kommunens servicetorg, tlf. 62 87 40 00
Besøksadresse: Fjellgt. 2, Kongsvinger

Sist oppdatert: 23.11.2015 11:03
Tekst: 
Foto: 
Topp