Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Tilskudd til næringsetablering

Retningslinjer til kommunalt næringsfond i Kongsvinger kommune finner du her.

Kommunalt næringsfond i Kongsvinger kommune

1.    Formål
Kongsvinger kommunes næringsfond skal nyttes til å støtte tiltak som kan utvikle bedrifter og skape nye arbeidsplasser som bidrar til vekst og bosetting i kommunen eller regionen.   

2.    Hvem kan søke? 
Næringsfondet er rettet mot nyetableringer av små og mellomstore bedrifter som bidrar til å fremme verdiskapning, nyskapning, markedsutvikling og arbeidsplasser i tråd med næringsfondets satsingsområder. Se næringsfondets retningslinjer for ytterligere informasjon.

3.    Aktuelle støtteformål
Støtte gis fortrinnsvis i form av tilskudd til bedriftsutvikling tilknyttet forprosjektering/planlegging, produktutvikling, markedsundersøkelse, kompetanseheving og nettverksbygging.

For årene 2017 – 2020 prioriterer næringsfondet primært å gi tilskudd til:

o Satsingsområdene i gjeldende næringsstrategi:

  • Bioøkonomi
  • Logistikk
  • Bygg og anlegg
  • Industri

o Opplevelser og reiseliv

o Entreprenørskap som bidrar til å understøtte kommunens strategiområder

o Virksomheter som tilfører noe nytt til kommunen

Det kan gis investeringstilskudd, men dette gis ikke til oppussing av lokaler eller lett omsettelige driftsmidler som for eksempel IT-utstyr, motorkjøretøy.Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til å dekke ordinær drift av bedrifter. Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det totale kapitalbehovet ved etableringen av prosjektet. Kun i helt spesielle tilfeller kan finansieringsandelen være høyere.


4.    Søknaden 
Alle søknader om støtte til Kongsvinger kommunes næringsfond må fremmes via internettsiden www.regionalforvaltning.no. Der oppretter hver søker en unik profil. Søknaden skal inneholde bakgrunn for prosjektet, vise til presise og realistiske mål, gi oversikt over aktiviteter med framdriftsplan, ha vedlagt budsjett med kostnadsoverslag samt finansieringsplan. 

Eventuelt behov for veiledning får du ved henvendelse til Stian Gulli Hanssen i K+. Telefon: 905 72 748 eller mail: stian@hkp.no .


5.    Søknadsfrist
Det er fire søknadsfrister per kalenderår: 
•    Søknadsfrist for tildeling i mars er 15.februar 
•    Søknadsfrist for tildeling i juni er 15. mai 
•    Søknadsfrist for tildeling i september 15. august 
•    Søknadsfrist for tildeling i desember er 15. november

6.    Forvaltning og saksbehandling
Komité for næring og byutvikling i Kongsvinger kommune er næringsfondets styre. Behandling av enkeltsøknader på tilskudd begrenset oppad til kr 30 000 er delegert til rådmannen. Større saker behandles i komitéen. Vedtak i næringsfondets styre kan påklages etter Lov om forvaltning. Klagen skal være skriftlig og sendes Kongsvinger kommune innen fristen som er 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.


7.    Utbetaling 
Tilskuddet vil bli utbetalt når søker har sendt inn utbetalingsanmodning via www.regionalforvaltning.no.  50% av tilskuddet holdes tilbake til prosjektet/tiltaket er avsluttet og kommunen har mottatt en sluttrapport. Sluttrapporten skal også sendes inn via regionalforvaltning.no. Sammen med sluttrapporten må det sendes inn et regnskap som bekrefter at midlene er benyttet i tråd med vilkåret for tilskuddet. Regnskapet må være godkjent av regnskapsfører eller revisor.

Sist oppdatert: 08.02.2018 09:51
Tekst: 
Foto: 
Topp