Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Pasientrettigheter

Som pasient har man mange rettigheter. Disse pasientrettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven.

Pasientrettighetsloven
Loven gir regler om forholdet mellom pasient og helsetjeneste/helsepersonell og setter fokus på pasienten og pasientens behov. Loven må imidlertid sees i sammenheng med andre lover som berører helsetjenesten som for eksempel helsepersonelloven, spesialsithelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og lov om psykisk helsevern samt flere andre lover og forskrifter.

Individuell plan
Personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparat, er gitt en rett til å få utarbeidet en individuell plan regulert i pasientrettighetsloven § 2-5.

 

Klage
Helsetilsynet i fylkene er klageinstans for pasienter som mener de ikke har fått oppfylt sine pasientrettigheter. Før man kan klage må man be helsepersonellet/institusjonen om å få den helsehjelpen, informasjonen eller bistanden man mener å ha krav på, såkalt anmodning om oppfyllelse.

Pasientskadeerstatning
Norsk pasientskadeerstatning behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen den offentlige helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis. Mer informasjon finnes på Norsk Pasientskadeerstatning.Vedtak fattet av Norsk Pasientskadeerstatning kan klages inn for Pasientskadenemnda.

Generell informasjon om erstatning kan også finnes på Statens helsetilsyns

Sist oppdatert: 26.11.2014 13:17
Tekst: 
Foto: 
Topp