Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Adressetildeling

Generelt

Beskrivelse

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til

  • boligformål
  • fritidsformål
  • næringsvirksomhet
  • offentlig virksomhet

Kommunen tildeler adresse eller endrer adresse når det er nødvendig, for eksempel

  • når man skal endre atkomstveger
  • når man skal oppføre nye bygg
  • når det er vanskelig å finne fram til en adresse

Adressen skal om mulig tilknyttes den vegen eller gata eiendommen har atkomst fra.

En eier kan i spesielle tilfeller henvende seg til kommunen hvis han/hun ønsker å endre adresse på eiendommen sin.

Kommunen fastsetter skrivemåten på navnet.

Målgruppe

Eiendomseiere

Kriterier

Adressetildelingen skal omfatte bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig virksomhet.
Eierens adgang til å få endret en adressetildeling er begrenset. Det vil normalt kun skje hvis kommunen har gjort en feil eller de faktiske forholdene har endret seg (eiendommen har fått hovedatkomst til en annen gate enn tidligere).

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om å endre adresse.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette.  Klageretten er begrenset til a) hvilken gate, veg eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til, b) hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen og c) feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
26.02.2015 09:22
Topp