Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Automatisk fredete kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser

Generelt

Beskrivelse

Staten ønsker å ta vare på kulturminner og kulturmiljø som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping. Har du fått tillatelse til å gjøre inngrep i et automatisk fredet kulturminne på egen eiendom (generelt gjelder dette kulturminner datert før år 1537, eventuelt for samiske kulturminner som er eldre enn 100 år) kan du få pålegg om at det skal foretas arkeologiske undersøkelser før du setter i gang tiltaket. Ved mindre private tiltak skal staten dekke utgiftene helt eller delvis, dersom disse blir urimelig tyngende.

Målgruppe

Private eiere og forvaltere av automatisk fredete kulturminner og kulturmiljø.

Kriterier

Tilskudd gis til hel eller delvis dekning av utgifter ved mindre private tiltak dersom disse blir urimelig tyngende for tiltakshaveren.

Beslektede tjenester

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Utfyllende retningslinjer kan fås hos Riksantikvaren.Om søknadsprosessen

Veiledning

Ta kontakt med Riksantikvaren hvis du ønsker nærmere informasjon om ordningen.

Vedlegg

Beskrivelse av tiltaket med tegninger og eventuelle fotografier, samt kostnadsoverslag.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandlingstid

Riksantikvaren skal behandle saken så snart som mulig.

Søknadsbehandling

Det er Riksantikvaren som fatter vedtak om tilskudd. Du får skriftlig melding om vedtaket.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Miljødepartementet. Før klagen sendes dit, skal Riksantikvaren vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Miljøverndepartementet for klagebehandling.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
26.02.2016 11:35
Topp