Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Temaer

Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei

Generelt

Beskrivelse

Kommunen behandler og godkjenner søknad som gjelder avkjørsel fra kommunal vei:

  • Bygging av ny avkjørsel
  • Flytting av avkjørsel
  • Endret bruk av avkjørsel

Denne tjenesten gjelder avkjørsel som ikke er del av en byggesak. I så fall behandles den i byggesaken. For avkjørsel fra fylkesvei og riksvei sendes søknad til henholdsvis fylkeskommunen eller Vegdirektoratet.

Målgruppe

Grunneiere og utbyggere

Kriterier

Avkjørsel er enhver tilknytning mellom offentlig vei og privat eiendom, dvs. området fra veikanten til tilstøtende privat terreng. Som avkjørsel regnes også tiknytning for fotgjengere.Avkjørselen må bygges i henhold til kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan og retningslinjer gitt av staten og kommunen. Veimyndighetene legger en bred sikkerhetsvurdering til grunn. Hvis området ikke er regulert, eller planen ikke inneholder avkjørsler, behandles søknaden etter veglovens bestemmelser.

Samarbeidspartnere

Statens vegvesen

Beslektede tjenester
Brosjyrer

Se kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan om området for avkjørsel er regulert eller ikke.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Se primært vegloven (§§ 40-43 og § 13) med forskrifter (hvis området ikke er regulert eller avkjørsel ikke inngår i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan). Se ellers plan- og bygningsloven.


Lover
Forskrifter

Om søknadsprosessen

Veiledning

Kommunen har veiledningsplikt og gir informasjon om hvordan du skal søke, hvilke retningslinjer som gjelder og om området er regulert eller ikke.

Vedlegg

Situasjonskart der avkjørselen er inntegnet.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Klagemulighet

Hvis søknaden blir avslått, kan du klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket. Klagen må være begrunnet. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Hvis søknaden er behandlet etter plan- og bygningsloven, kan avslaget påklages til Fylkesmannen. Klagen stiles til Fylkesmannen, men sendes til den instansen som har fattet vedtaket. Hvis saken behandles etter vegloven, er det kommunens egen klagenemnd som er klageinstans. Før klagenemnda behandler saken, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klagenemnda.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:38
Topp