Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Avløserordningene i jordbruket

Generelt

Beskrivelse

Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. Tilskudd kan gis til avløsning ved blant annet

  • ferieavvikling
  • sykdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • følge av sykt barn til behandling
  • dødsfall i nær familie

Tilskuddet kan gis for å dekke faktiske utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren. Avløseren må være minst 16 år og kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket eller være ektemake/samboer til en som har næringsinntekt fra foretaket.

Målgruppe

Landbruksforetak

Kriterier

Tilskudd kan gis til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon, dersom virksomheten er registrert i Enhetsregisteret og

  • er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak, eller
  • har hatt en samlet omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på til sammen minimum kr 20 000 i løpet av de siste 12 månedene før registreringsdato

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk
Jordlova §§ 3, 18

Lover
Forskrifter

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du kan fylle ut et eget søknadsskjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning (se nedenfor). Skjemaet kan du også få ved å henvende deg til kommunen.

Vedlegg

Avhengig av hvilken type avløsning det er snakk om, se forskrift om tilskott til avløysing under Lover og retningslinjer.

Søknadskjema
Søknadsfrist

Frist for søknad om avløsertilskudd ved ferie og fritid er 20. januar året etter at avløsningen har skjedd. Ved langvarig sykdom eller ved svangerskap/fødsel kan det søkes så ofte søkeren ønsker det, f.eks annenhver måned. Siste frist for å levere søknad er tre måneder etter siste dag i søknadsperioden som gir rett til tilskudd. For nærmere avklaring, kontakt kommunen.

Saksbehandlingstid

Kommunen vil behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Søknadsbehandling

Søknad sendes til kommunen, som fatter vedtak i saken. Tidspunkt og retningslinjer for utbetaling av tilskuddet - se søknadsskjema, ev. ta kontakt med kommunen.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:38
Topp