Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Bompenger - privat vei

Generelt

Beskrivelse

Kommunen kan gi samtykke til innkreving av avgift - bompenger - for ferdsel på privat veg. Kommunen fastsetter størrelsen på avgiften og kan gi vilkår for bruken av bompengene. Kommunen fastsetter også om det skal kreves tilleggsavgift når bompengene ikke betales, samt størrelsen på tilleggsavgiften.

Målgruppe
Grunneiere - eiere av privat vei
Kriterier

Det sondres mellom de brukerne som nytter privatveien som atkomst til sine eiendommer og de brukere som er på besøk eller ikke har fast tilknytning til veien. Veiens eier eller en sammenslutning av de bruksberettigede (veilaget) kan gi tillatelse til at utenforstående kan bruke veien mot å betale bompenger. I praksis blir bompengesystemet også brukt for å innkreve vedlikeholdstilskuddet fra de bruksberettigede.

Kommunen vurderer om det er rimelig å kreve bompenger i henhold til omfang av ferdsel, slitasje og kostnader ved vedlikehold, samt størrelsen på bompengebeløpet. Alternativet er at de utenforstående ikke får tillatelse til å bruke veien.

 

Om søknadsprosessen

Veiledning
Søknad om samtykke til å kreve bompenger av de utenforstående fremmes av veiholder, det vil si veiens eier eller veilaget, dvs. de som eier veien og holder den i stand. Kommunen kan gi veiledning.
Klagemulighet
Hvis kommunen avslår søknaden, kan det klages på vedtaket innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må begrunnes. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Først skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om den skal endre det. Klagen skal derfor sendes til denne instansen. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klagnemnda.

Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:38
Topp