Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Boveiledning

Generelt

Tjenestens mål

Boveiledning gir opplæring i dagliglivets gjøremål og sosiale ferdigheter. Tjenesten skal fremme dine muligheter til læring, mestring og personlig ansvar.

Kriterier

Hvem kan få boveiledning?

Boveiledning blir satt inn hos hjemmeboende som har behov for veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål og sosiale ferdigheter. Boveiledning forutsetter egeninnsats fra brukeren.

 

Vurderingsgrunnlag

 • Evne til egenomsorg
 • Opplæringspotensial
 • Din egenvurdering, ev. pårørende/ hjelpeverges vurdering
 • Faglig utredning av søkers funksjonsnivå, hjelpebehov og sosiale situasjon
 • Medisinsk diagnose

  

Boveiledning kan omfatte

 • Opplæring og veiledning i grunnleggende ferdigheter; herunder stå opp og legge seg, toalettbesøk, av- og påkledning, spise osv
 • Opplæring og veiledning i dagliglivets gjøremål; herunder personlig hygiene, tilberedning av enkle matretter, praktiske daglige gjøremål i boligen
 • Opplæring og veiledning i sosiale ferdigheter, som å fungere etter samfunnets normer og regler
 • Administrering av medisiner og enkel medisinsk behandling utføres etter opplæring fra fagpersonell
 • Formidle kontakt med andre hjelpeinstanser og samarbeidspartnere
 • Kostveiledning og tilrettelegging av måltider
 • Bestilling av nødvendig medisinsk utstyr og forbruksartikler
 • Tjenesten kan i enkelte tilfeller være døgnkontinuerlig for å gi nødvendig tilsyn

I enkelte tilfeller kan boveiledning være døgnkontinuerlig for å gi nødvendig tilsyn. Boveiledningen skal tilpasses ditt øvrige hjelpeopplegg og integreres i dette. Den skal være en naturlig del av din hverdag og utføres regelmessig, ikke samles på enkeltdager.
Hvor mye boveiledning du skal ha, og hvor ofte, blir vurdert i forhold til ditt behov. Det varierer fra daglig til ukentlig kontakt.

  

Boveiledning omfatter ikke

 • Hjemmehjelpsoppgaver som utføres uten involvering av bruker, slik som husvask, matlaging, baking osv.
 • Sykepleiefaglige tjenester, med unntak av medisinhåndtering
 • Oppgaver du kan utføre selv
 • Husdyrstell
 • Transport ved  ærender

 

Boveiledning innebære

 • Aktiv involvering av bruker
 • Opplæring og veiledning med mål om økte ferdigheter hos bruker
Pris for tjenesten

Boveiledning er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Lov om sosiale tjenester §§ 4-2 a og 4-3
Helsepersonelloven
PasientrettighetslovenOm søknadsprosessen

Søknadsfrist

Søknadene blir behandlet forløpende

Saksbehandlingstid

Søker skal motta midlertidig svar innen 4 uker. Formell saksbehandlingstid skal ikke hindre at du får hjelp raskt.

Søknadsbehandling

Det kan søkes fortløpende. 
Kommunen plikter å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylke.

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.

I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Helsetilsynet i fylket.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Merknader

Søknaden sendes:

Kongsvinger kommune
Service- og forvaltningsteamet
PB 900
2226 Kongsvinger

Kontaktinformasjon:

Kommunens servicetorg, tlf. 62 7 40 00
Besøksadresse: Fjellgt. 2, Kongsvinger


Topp