Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Brukermedvirkning i skolen

Generelt

Beskrivelse

Ved hver skole skal det være samarbeidsutvalg (grunnskolen), skoleutvalg (den videregående skolen), elevråd (begge skoleslag), skolemiljøutvalg (begge skoleslag) og foreldreråd (grunnskolen). 

Rådene og utvalgene i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. Å arbeide for skolemiljøet vil være en sentral oppgave for alle organene.

Alle utvalg og råd skal holdes løpende orientert om alle forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet. De nevnte organene har på forespørsel rett til å få lagt fram dokumentasjon om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen. De skal så tidlig som mulig tas med i planlegging og gjennomføring av miljøtiltakene.

Dersom skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan ha negativ betydning for elevenes helse, skal alle elevene og de foresatte snarest mulig varsles om det.

Målgruppe
  • Elever og foreldre i grunnskole og elever i videregående skole
  • Medlemmer av samarbeidsutvalg, skoleutvalg, elevråd, skolemiljøutvalg og foreldreråd
Kriterier

Rådene og utvalgene gir brukerne (elever og foreldre) forum for utveksling av meninger og anledning til å gi felles uttalelser. Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet. Dersom noen av organene skal få beslutningsmyndighet må dette skje ved kommunal eller fylkeskommunal delegasjon.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk
Opplæringslova kapittel 11 og § 9a-6

Lover

Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:39
Topp