Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Bygdeutviklingsmidler

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om bygdeutviklingsmidler til:

  • Etablererstipend (oppstart av tilleggsnæring) 
  • Bedriftsutvikling (videreutvikling av tilleggsnæring) 
  • Investeringer (bl.a. opprusting og nyinvestering i driftsbygninger og bygninger for tilleggsnæring) 
  • Generasjonsskifte (nødvendige tiltak i driftsbygninger mv. i forbindelse med generasjonsskifte) 
  • Praktikantordninger

Bygdeutviklingsmidler, som avsettes over jordbruksavtalen, skal legge til rette for verdiskaping i jordbruket, desentralisert bosetting og like muligheter for kvinner og menn.


Målgruppe

Landbruksforetak og foretak som driver næringsutvikling med utgangspunkt i landbrukets ressurser.

Kriterier

Søknaden blir vurdert i forhold til de fylkesvise retningslinjene som er utarbeidet av Innovasjon Norge.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen utarbeider den regionale strategien for bygdeutviklingsmidlene. Denne strategien danner igjen grunnlag for de fylkesvise retningslinjene som Innovasjon Norges distriktskontorer utarbeider.

Om søknadsprosessen

Vedlegg

Prosjektplan/forretningsplan

Saksbehandlingstid

Søker skal innen en måned fra søknaden har ankommet Innovasjon Norge, motta et foreløpig svar som angir hvem som er saksbehandler og hva som er antatt saksbehandlingstid.

Søknadsbehandling

Kommunen tar imot søknad om bygdeutviklingsmidler, foretar en vurdering av søknaden og videresender den til Innovasjon Norges distriktskontor for avgjørelse.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Innovasjon Norges klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal Innovasjon Norges distriktskontor vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til klagenemnden.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
13.02.2017 03:21
Topp