Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon

Generelt

Beskrivelse

Det er et allment bygge- og aktivitetsforbud på privat eiendom i et belte langs kommunal veg (byggegrenseavstand). Kommunen kan pålegge å fjerne vegetasjon på privat eiendom langs kommunal veg. Dette er særlig aktuelt når det gjelder oppføring av bygninger, men gjelder også hekker, busker, gjerder og annet som hindrer sikten.

Kommunen behandler og godkjenner søknad om

  • dispensasjon fra veglovens alminnelige byggegrenser
  • dispensasjon fra byggegrenser fastsatt i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan (kun mindre vesentlige endringer)
  • tillatelse til graving gjennom kommunal veg eller langs vegen
  • tillatelse til å strekke ledning over eller langs veg
Målgruppe

Grunneiere langs offentlig veg, entreprenører og byggebransje

Kriterier

Byggegrenseavstanden kan være fastsatt i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplanen. Er området ikke regulert eller planen ikke inneholder byggegrenser, gjelder veglovens avstandsbestemmelser. Hvis tjenesten også er fremmet i en byggesøknad, behandles den i byggesaken. Aktivitetsforbudet gjelder nybygging i vanlig forstand, men også alt annet som varig, sesongmessig eller uregelmessig kan oppføres, lagres eller plasseres innenfor forbudsbeltet. Reglene om avstand fra veg varierer med hva slags innretning det gjelder. Det avgjørende er kravet til fri sikt og øvrige trafikksikkerhetsvurderinger, samt behovet for å reservere en romslig kanal gjennom landskapet til forskjellige vegformål. Når det gjelder tillatelse til å legge ledninger over/under og langs veg, vil avgjørelsen dreie seg om hvor kryssing skal skje samt øvrige vilkår for å gi tillatelse.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Se Veglova §§ 29, 30, 31, 32 og 57


Lover

Om søknadsprosessen

Veiledning
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dispensasjon fra byggegrensene.
Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.
Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.
Klagemulighet
Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til klagenemnda.

Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:38
Topp