Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Byggetiltak på bebygd eiendom

Generelt

Beskrivelse

Hvis du ønsker å sette i gang et mindre byggetiltak på eiendommen din, må du søke om tillatelse fra kommunen. Et mindre byggetiltak er:

 • å oppføre ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2. Tilbygget kan ha kjeller
 • å oppføre én enkelt frittliggende bygning som du ikke skal bo i. Samlet bruksareal eller bebygd areal er ikke over 70 m2. Tilbygget kan ha inntil én etasje og i tillegg ha kjeller 
 • å foreta bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, for eksempel å gjøre om en kjellerbod til kjellerstue 
 • å sette opp eller montere skilt, reklameinnretninger o.l. inntil 6,5 m2 montert på vegg eller med høyde inntil 3,5 meter og bredde inntil 1,5 meter montert frittstående på terreng. Skiltet må ikke utgjøre noen fare for personsikkerheten. Det kan ikke monteres flere på samme sted/fasade 
 • å sette opp antennesystem med høyde inntil 5 meter. Antennen må ikke utgjøre noen fare for personsikkerheten. Det kan ikke monteres flere på samme sted/fasade
Kriterier
 • Nabovarsling må være foretatt
 • Tiltaket må oppfylle alle kravene til tiltaket i plan- og bygningsloven, slik som avstand til nabo, visuell utforming og tekniske krav
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan 
Pris for tjenesten

Du betaler et gebyr for saksbehandlingen.

Beslektede tjenester

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt plan- og bygningsloven § 20-2, kap 21 (Krav til innhold og behandling av søknaden), kap 29 (Krav til tiltaket) og byggesaksforskriften kap. 3.


Lover
Forskrifter

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du sender en skriftlig søknad til kommunen. Det må fremgå om du søker om dispensasjon fra noen av vilkårene (se over).

Vedlegg
 • Situasjonskart
 • Fagmessig utførte plan-, snitt- og fasadetegninger
 • Redegjørelse/kvittering for nabovarsling og eventuelle nabomerknader

Kommunen kan kreve ytterligere dokumentasjon hvis det er nødvendig.

Saksbehandlingstid

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Byggesaksgebyret skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides.

Foreligger det i tillegg ikke merknader fra naboer/gjenboere og uttalelser fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal kommunen avgjøre saken innen 3 uker. Hvis kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt forutsatt at det du søker om ikke er i strid med reglene. Foreligger det protester fra naboer/gjenboere, skal kommunen også behandle saken innen 3 uker. I slike tilfeller kan ikke tillatelse regnes for gitt hvis kommunen ikke har gjort vedtak innen fristen.

Søknadsbehandling

Hvis søknaden er fullstendig og tiltaket ikke er i strid med regler og planer (se feltet Kriterier/vilkår), skal kommunen gi tillatelse innen en bestemt frist (se under). Søkeren og de som eventuelt har gjort merknader får et skriftlig vedtak. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.
 


Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:40
Topp