Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Dagtilbud - aktivitetstilbud

Generelt

Beskrivelse

Tjenesten er et tilbud til mennesker som bor hjemme og som kan ha behov for

  • å komme seg ut av en isolert tilværelse hjemme
  • aktivisering og rehabilitering
  • avlastning for pårørende
Målgruppe

Hjemmeboende eldre, psykisk utviklingshemmede, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser m.m.

Kriterier

Hjemmeboende uten alternative tilbud.

Beslektede tjenester

Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - avlastning
Hjemmehjelp

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter sosialtjenesteloven.


Forskrifter

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen andre som søker for deg.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Søknadsbehandling

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er enten Fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.12.2016 02:08
Topp