Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Elevenes fysiske skolemiljø

Generelt

Beskrivelse

Alle elever i skolen har rett til et godt fysisk miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det fysiske innemiljøet omfatter faktorer som luft, temperatur, lys- og strålemiljø, akustikk og mekanisk innemiljø. Utemiljøet refererer seg til blant annet lokalisering, utforming av lekeareal, lekeapparater mv. Skolen plikter å ta stilling til oppfordringer om tiltak fra elever og foresatte som gjelder det fysiske miljøet, og skal innen rimelig tid fatte skriftlig vedtak.

Målgruppe
  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen
Beslektede tjenester

Om søknadsprosessen

Veiledning
Elever, foresatte eller råd og utvalg som representerer disse, kan be om at det blir iverksatt tiltak som gjelder det fysiske miljøet.
Saksbehandlingstid
Skolen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.
Klagemulighet
Når det er gjort vedtak, gjelder de vanlige klagefristene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Dersom skolen etter å ha fått tid til å vurdere saken ikke fatter noe vedtak, kan det allikevel klages som om det var fattet et vedtak. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Klagen leveres til skolen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket vurdere om det er grunn til å endre det.

Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:39
Topp