Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Familiebarnehage - etablering og drift

Generelt

Beskrivelse

En familiebarnehage er en barnehageform der barna får et tilbud i private hjem. Den egner seg best for barn under tre år.

Er det mange små barn som venter på barnehageplass der du bor? Ønsker du å starte en familiebarnehage? Du kan enten arbeide der selv eller ansette en assistent og pedagogisk veileder og selv være ute i jobb. Du må lage vedtekter for virksomheten. Før en familiebarnehage settes i drift, skal den godkjennes av kommunen med hensyn til både pedagogisk innhold og helse, miljø og sikkerhet. 

Målgruppe

Personer som har lyst til å starte en familiebarnehage

Kriterier
  • Du må ha en romslig bolig med plass til barns lek
  • En assistent utfører det daglige arbeidet
  • En førskolelærer er styrer og gir pedagogisk veiledning hver uke (1,25 timer per barn per uke)
  • Etter forskrift om familiebarnehager vil et hjem normalt kunne godkjennes for maksimalt fem barn over tre år som er til stede samtidig. Er flertallet av barna under tre år, må antallet reduseres. Etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler trenger du godkjenning fra kommunen hvis ukentlig oppholdstid er på mer enn 10 timer og antall barn som er til stede samtidig er tre eller flere (selv om to av barna skulle være dine egne)
  • Familiebarnehagen vil motta godtgjøring for driften. Den finansieres ved foreldrebetaling, statlige driftstilskudd og eventuelt kommunalt tilskudd. (Informasjon om hva du får i kommunalt tilskudd får du ved å kontakte kommunen. Foreldrebetalingen og driftstilskuddets satser fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak).
Samarbeidspartnere

Helsemyndighetene, Plan- og bygningsmyndighetene, Brannvesenet, Arbeidstilsynet

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Barnehageloven


Forskrifter


Om søknadsprosessen

Veiledning

Kontakt kommunen for å få nærmere opplysninger og søknadsskjemaer. Avtal tid for befaring i hjemmet ditt. Lokalene skal også godkjennes av kommunen.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Søknadsbehandling

Kommunen bør kjenne til behovet for barnehageplasser i nærmiljøet og eventuelle barnehager du kan samarbeide med. Kanskje kan de hjelpe deg med å rekruttere en pedagogisk veileder. Barnehagen kan åpne når godkjenning, ansettelse og vedtekter er i orden.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du klager over og hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, videresender kommunen klagen til Fylkesmannen.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
10.06.2015 01:30
Topp