Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Generelt

Beskrivelse

Brannvesenet sørger for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Hyppigheten av feiing skal fastsettes ut fra behov, men minimum hvert fjerde år. Behovet fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde mv. Tilsyn og kontroll av piper og ildsteder skal foretas hvert fjerde år.

Målgruppe

Eiere av bygninger med pipe

Kriterier

Tjenesten gjelder kun helårsboliger. Fritidsboliger er unntatt lovpålagt feiing, men kan etter avtale utføres av brann- og feiervesenet. Det er bygningseiers ansvar å sørge for sikker atkomst til og på tak. Er feier avhengig av løs stige for atkomst til tak, skal eier sørge for at det finnes egnet stige på lett tilgjengelig sted. Nærmere krav til sikker atkomst følger av forskrifter til arbeidsmiljøloven (stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.) samt forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven). Stillasforskriften setter krav som gjelder bruk av løs stige og krav til typegodkjenning av stiger.

Brosjyrer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet en omfattende veiledning til forskriften om brannforebyggende tiltak og tilsyn, se www.dsb.no

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se også forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kapittel 7 og 2.


Lover
Forskrifter

Om søknadsprosessen

Veiledning
Helårsboliger med pipe/ildsted registrert i kommunens eiendomsregister vil automatisk bli kontaktet ved feiing eller tilsyn. Dersom du monterer ny pipe eller ildsted i en bolig som tidligere ikke har hatt dette, må du sende melding til kommunen. Det blir vanligvis levert varsel om feiing eller tilsyn i postkassen dagen før. Dersom tidspunktet ikke passer, kan du avtale nytt tidspunkt med feieren. Dersom det ikke er klargjort for feiing (folk til stede, framlagt stige eller på annen måte gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiing ikke bli utført. Ny feiing kan ikke påregnes før neste runde dersom det ikke blir gjort ny avtale mens feieren er i området. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig.
Klagemulighet
Hvis feiervesenets tjenester ikke blir tilfredsstillende utført, kan du ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.

Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:38
Topp