Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Fyrverkeri - handel og oppbevaring

Generelt

Beskrivelse

Det kreves tillatelse fra kommunen til å drive handel med fyrverkeri og til å oppbevare det. Tillatelse til oppbevaring gis av kommunen for mengder til og med 250 kg netto eksplosiv vare. For større mengder gis tillatelsen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Målgruppe

Den som ønsker å selge fyrverkeri klasse II og III.

Kriterier
  • Virksomheten skal utpeke en kompetent person over 20 år og eventuell stedfortreder som har dokumenterte kunnskaper og politiattest, og som skal være til stede når salg foregår.
  • Virksomheten må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted og må legge fram firmaattest fra Foretaksregisteret.
  • Utsalgsstedet må minst tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav i byggeforskriftene og må i tillegg oppfylle en rekke andre sikkerhetskrav.
  • Salg og utlevering tillates ikke inne i kjøpesenter eller nærmere enn 25 m fra bensinstasjoner.  
  • Salg til forbruker kan bare skje i perioden 27. til 31. desember, og skal skje i handelslokale, over disk og av betjening.
  • Fyrverkeri som selges i Norge, skal være godkjent. Godkjenning gis av Norges branntekniske laboratorium på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det skal være påtrykt et godkjenningsnummer som består av bokstavene NBL etterfulgt av en tallkode. Godkjenningen skal sikre at fyrverkeriet opptrer som forutsatt ved bruk og ikke gjør skade på personer og eiendom.
Samarbeidspartnere

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Se forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 1-3 for definisjon av fyrverkeri klasse I-IV


Forskrifter

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist

Innen 30. april i salgsåret

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Søknadsbehandling

Kommunen registrerer søknaden og vurderer bygningsmessige forhold ved salgssted og lagringssted. Kommunen vil også vurdere ansvarshaver/stedfortreders kompetanse (dokumentasjon om gjennomført kurs).

Klagemulighet

Hvis du får avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klageinstansen.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
09.08.2016 09:53
Topp