Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Innbyggerinitiativ

Generelt

Beskrivelse
I et demokratisk perspektiv er det viktig at innbyggerne aktiviseres og trekkes med i beslutningsprosesser. Retten til å fremme forslag til behandling i kommunestyret eller fylkestinget kan bidra til å bedre dialogen mellom de politiske partiene / de folkevalgte og velgerne i perioden mellom valg. Retten kan også fremme interessen for de avgjørelser og den prosessen som skjer i kommunestyret eller fylkestinget. Det er gjerne stor mobilisering rundt enkelte saker lokalt. Tanken er at initiativretten kan bidra til å kanalisere dette engasjementet inn i det politiske systemet.
Målgruppe
Innbyggere som er registrert bosatt i kommunen (dersom forslaget fremmes overfor kommunen) eller i fylket (dersom forslaget fremmes overfor fylkeskommunen). Forslag kan også fremmes av personer under 18 år.
Kriterier

Et forslag må støttes av minst to prosent av innbyggerne. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig.

I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har

  1. samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelsen, eller
  2. samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden 

Selv om vilkårene for behandling av et innbyggerinitiativ ikke er oppfylt, står kommunestyret/fylkestinget fritt til likevel å ta saken opp til behandling.

 

Om søknadsprosessen

Veiledning
Det må formuleres et forslag om det man ønsker kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til. Ta kontakt med kommunen for ytterligere veiledning. Hvis forslaget avvises fordi de formelle vilkårene for behandling ikke er til stede, bør kommunen/fylkeskommunen opplyse initiativtakerne om hva som skal til for at forslaget skal aksepteres til behandling.
Vedlegg
Støtten til forslaget må dokumenteres med underskrifter. Det må klart gå fram at underskriverne støtter det som forslaget går ut på.
Saksbehandlingstid
Kommunestyre/fylkesting skal ta stilling til et forslag innen seks måneder etter at det er blitt fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Initiativtakerne skal holdes orientert om de avgjørelser som tas med bakgrunn i forslaget.
Søknadsbehandling
Kommunestyret eller fylkestinget må selv ta stilling til det forslaget som fremmes.
Klagemulighet
Ikke alle beslutninger om å avvise en sak vil kunne påklages. Det vil bare gjelde dersom saken ville vært et enkeltvedtak om den hadde vært realitetsbehandlet.

Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:39
Topp