Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Karakterer - klageadgang

Generelt

Beskrivelse

Alle karakterer som skal stå på vitnemålet, kan påklages. Det kan klages på standpunktkarakterer,  eksamenskarakterer, karakterer til fag- og svenneprøver og kompetanseprøve, realkompetansevurdering og karakter i orden og oppførsel. Den som har klagerett, kan kreve begrunnelse. Ved skriftlig eksamen kan eleven be om å få kopi av egen eksamensbesvarelse når karakteren er fastsatt, men det kan ikke kreves en begrunnelse for karakteren.

Målgruppe
  • Elever, lærlinger, privatister og praksiskandidater eller de som disse har gitt skriftlig fullmakt
  • Foreldre til umyndige elever, lærlinger eller privatister har selvstendig klagerett
Kriterier

Elever under 15 år kan ikke klage uten skriftlig samtykke fra foreldrene.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Se forskrift til opplæringslova kap. 5 Om søknadsprosessen

Veiledning

Klagen må være skriftlig. Den må underskrives av klageren eller eventuelt av den som har fullmakt. Klagen skal oppgi det vedtaket som blir påklaget. Klagen bør inneholde begrunnelsen for klagen. Ved klage på karakter etter skriftlig eksamen er det ikke nødvendig å begrunne klagen.

Søknadsfrist

Klagefrister: Frist for å klage på vedtak som gjelder eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er ti dager. Frist for å klage på vedtak om vurdering av den praktiske delen av fag-/svenneprøven og realkompetansevurdering er tre uker. Krav om begrunnelse må være framsatt innenfor klagefristen.

Saksbehandlingstid

Skolen/klageinstansen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Søknadsbehandling

Resultatet av klagebehandlingen: Behandling av klage over karakterer kan føre til at karakteren blir stående eller at den blir endret til gunst eller ugunst for klageren. For muntlig eksamen spesielt: får klageren medhold, skal karakteren annulleres og klageren har rett til å gå opp til ny eksamen.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
10.12.2015 11:17
Topp