Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning

Generelt

Beskrivelse

Erstatningsordningene har som formål å redusere økonomisk tap som det ikke er mulig å sikre seg mot. Det kan være produksjonssvikt som er forårsaket av klimatiske eller klimatisk avledede forhold, eller katastrofepreget tap av sau på beite.

Ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon kan erstatning gis ved

  • avlingssvikt
  • vinterskader på eng
  • svikt i honningproduksjonen
Målgruppe

Landbruksforetak som

  • er registrert i Enhetsregisteret
  • er registrert som merverdiavgiftspliktig
  • kan levere årsoppgave som landbruksforetak
Foretak med honningproduksjon som ikke er registrert som merverdiavgiftspliktig, kan likevel få erstatning dersom de har hatt en omsetning på minst 20 000 kroner innenfor honningproduksjon de siste tolv månedene før erstatningsberettiget tap oppstod.
Kriterier
For å få utbetalt erstatning er det et vilkår at tapet ikke kan dekkes av en allment tilgjengelig forsikringsordning, eller at foretaket ikke får dekket tapet på annen måte. For erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon er det i tillegg et vilkår at foretaket gir melding til kommunen så snart som mulig når det er grunn til å anta at et erstatningsberettiget tap har oppstått eller vil kunne oppstå.

Om søknadsprosessen

Veiledning
Søknad om erstatning skal framsettes på skjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning og sendes kommunen.
Søknadsfrist
For erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon er søknadsfristene
  • ved avlingssvikt, 31. oktober det året skaden har oppstått
  • ved vinterskade på eng, 15. juli det året skaden har oppstått
  • ved svikt i honningproduksjon, 31. oktober det året skaden har oppstått
Søknadsfristen for erstatning ved katastrofetap er tre måneder etter at skaden ble oppdaget eller burde vært oppdaget. For katastrofetap av sau på beite er søknadsfristen satt til 31. desember det året tapet har oppstått.
Søknadsbehandling
Vedtaket fattes av Fylkesmannen, men kommunen skal gi en uttalelse til søknaden før saken oversendes Fylkesmannen.
Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne hjelpe deg med å skrive klagen. Klageinstans er Statens landbruksforvaltning. Før klagen sendes dit, skal Fylkesmannen vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.

Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:39
Topp