Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Relaterte tjenester

Miljøinformasjon

Generelt

Beskrivelse

Du kan kreve å få utlevert den miljøinformasjonen som finnes i kommunen. Retten gjelder opplysninger om det ytre miljøet og om forhold som påvirker eller kan påvirke miljøet eller helsen. Det kan være:

  • tiltak som er i gang 
  • beslutninger og planer
  • analyser av produkter som kommunen har eller bruker og som gjelder helse- og miljøvirkninger 
Målgruppe
Alle som ønsker tilgang til slik informasjon, både privatpersoner, frivillige organisasjoner og næringsliv.
Kriterier
Krav om miljøinformasjon kan fremmes skriftlig eller muntlig. Du må ikke dokumentere særskilt behov for å ha krav på informasjon. Kravet må være formulert slik at det er mulig å identifisere hva kravet gjelder. Hensynet til andre samfunnsinteresser (f.eks. forretningshemmeligheter) kan medføre at du får avslag. Du har imidlertid alltid krav på informasjon om helseskadelig forurensning eller forurensning som kan gjøre alvorlig skade på miljøet, forholdsregler for å hindre slike skader, og om ulovlig inngrep eller skader på miljøet.
Pris for tjenesten
Tjenesten er gratis.
Beslektede tjenester

Om søknadsprosessen

Veiledning
Kommunen kan gi veiledning om hvordan kravet om informasjon skal utformes.
Saksbehandlingstid
Du skal få svar snarest mulig og senest innen 15 virkedager etter at kravet er mottatt. Hvis dette ikke er mulig fordi forholdet er komplisert og/eller informasjonen som etterspørres er for omfattende, skal du innen samme frist få beskjed om når du kan vente svar, og da senest innen to måneder.
Klagemulighet
Hvis du får avslag på kravet om informasjon, kan du klage innen tre uker etter at du mottok avslaget. Får du ikke svar innen to måneder, kan du også klage. Er du usikker på hvorfor du har fått avslag, kan du kreve en nærmere begrunnelse av de vurderingene som ligger til grunn for avslaget. Dette må meldes innen tre uker etter at du fikk avslaget. Svar skal du ha innen ti dager. Dersom du har bedt om en nærmere begrunnelse for avslaget, stopper klagefristen til du har fått den nærmere begrunnelsen. Klagen sendes til det organet som har gitt avslaget, som videresender klagen til nærmeste overordnede organ dersom organet selv ikke tar klagen til følge. For kommunens del er det Fylkesmannen.

Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:38
Topp