Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Relaterte tjenester

Miljøplager eller -risiko

Generelt

Beskrivelse

Myndigheter og publikum vet i dag mye om hvor viktig miljøet er for helsen og hva som kan føre til sykdom og plager. Kommunen har et ansvar for å drive forebyggende arbeid og føre tilsyn med ulike miljøfaktorer og virksomheter, slik som institusjoner, fabrikker, serveringssteder og husdyrhold. Hvis du har helseplager eller utsettes for helserisiko som knytter seg til forhold i omgivelsene, kan du melde fra om dette til kommunen. Kommunen kan undersøke saken og eventuelt gi pålegg om konsekvensutredninger, retting, tvangsmulkt eller stansing.

Plager kan for eksempel knytte seg til: 

  • Inneklima i offentlig bygg 
  • Støy
  • Luftforurensning eller lukt  
  • Skadedyr
  • Risiko for ulykker
  • Røyking
Målgruppe
Innbyggere i kommunen
Kriterier
Det behøver ikke allerede ha oppstått helseskade eller ulemper før du melder fra til kommunen. Det kan være aktuelt å iverksette tiltak før slike situasjoner oppstår.
Beslektede tjenester

Om søknadsprosessen

Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.
Søknadsbehandling
Kommunen vil utøve et faglig skjønn. Det må være et rimelig forhold mellom nytte og kostnad ved et tiltak.
Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Hvis kommunen bestemmer seg for ikke å gjøre noe med saken, regnes også dette som et enkeltvedtak som kan påklages av den eller de som har interesser i saken. Klagefristen er normalt tre uker. Hvis du ikke har fått informasjon om at kommunen ikke vil gjøre noe med saken, gjelder ikke klagefristen. Klagen må likevel fremsettes innen et rimelig tidsperspektiv etter at kommunen har avsluttet saken. Du sender klagen til den instansen som har fattet vedtaket.

Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:40
Topp