Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Miljøplan i jordbruket

Generelt

Beskrivelse

Miljøplanen skal være et hjelpemiddel for den enkelte gårdbruker til å beskrive og gjennomføre miljøtiltak på gården. Planen skal blant annet bidra til mer miljøvennlig jordbruksproduksjon og synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Miljøplan i jordbruket inngår som en del av Kvalitetssystem i landbruket (KSL), som dokumenterer hvordan matproduksjonen foregår på det enkelte gårdsbruk. Miljøplanen skal ikke sendes inn til landbruksmyndighetene, men oppbevares på foretaket i ti år for revisjon og kontroll.

Målgruppe

Alle landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd bortsett fra foretak som bare mottar tilskudd til honningproduksjon.

Kriterier

Miljøplan trinn 1 består av sjekkliste, ev. med tiltaksplan, gjødslingsplan, sprøytejournal og kart. Dersom et foretak mangler miljøplan ved søknad om produksjonstilskudd, reduseres tilskuddet etter satser fastsatt i jordbruksavtalen. Miljøplan trinn 2 skal foreligge for landbruksforetak som i tillegg søker om støtte til gjennomføring av spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Beslektede tjenester

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk
Jordlova § 3 og § 18

Lover
Forskrifter

Om søknadsprosessen

Veiledning
Kommunen kan hjelpe med å skaffe kart og generell informasjon om miljøplanarbeidet samt opplysninger om spesielle lokale miljøverdier og miljøutfordringer som gjelder i det aktuelle området.
Søknadsbehandling
Dersom miljøplanen ved kontroll ikke oppfyller kravene, gjør kommunen vedtak om dette. Uten godkjent miljøplan reduseres produksjonstilskuddet.
Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:38
Topp