Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Generelt

Beskrivelse

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til offentlig anerkjente nytteformål (som for eksempel til redningstjeneste, utmarksnæring og faste bosteder) direkte hjemlet i loven, mens ferdsel til andre formål krever at du får tillatelse fra kommunen. Merk at det uansett ikke kan gis tillatelse til turkjøring (se unntak for Finnmark og Nord-Troms).

Målgruppe

Personer som har behov for å bruke motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål. 

Kriterier

Det må søkes om tillatelse for å bruke motorfartøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt (se lenke til forskrift nedenfor). Det gjelder for eksempel bruk av snøscooter

  • når fastboende vil påta seg kjøreoppdrag (transport av funksjonshemmede, transport av ved, tilsyn av privat hytte med mer) 
  • når hytteeier vil transportere bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte
  • når institusjoner eller ideelle organisasjoner har gruppeturer for beboere, pensjonister eller forflytningshemmede

I unntakstilfelle og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Søkeren må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen vil foreta en konkret vurdering. Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper. Det skal veldig mye til før en slik tillatelse (dispensasjon) gis. 

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Lov om fritids- og småbåter §§ 38-40 (vannscootere) Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, se spesielt: §2 (motorferdsel på bar mark) § 3 (motorferdsel på vinterføre) § 4 (unntak for Finnmark og Troms) § 5 (bruk av snøscooter) § 6 (unntakstilfelle)


Lover
Forskrifter

Om søknadsprosessen

Veiledning

Kommunen (eller Fylkesmannen) gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det må søkes om tillatelse til. Søknad om dispensasjon må være skriftlig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.

Vedlegg
  • Ved transport av funksjonshemmede må legeattest vedlegges
  • Ved transport til hytte må eierforholdet dokumenteres
  • Kart som viser kjøretraseen
  • Eventuell dokumentasjon av særlig behov
Søknadsfrist

Søknaden må sendes i god tid.

Klagemulighet

Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
02.12.2015 02:59
Topp