Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Nabovarsel

Generelt

Beskrivelse

Når et byggetiltak skal iverksettes, har naboer og gjenboere krav på å bli varslet om det tiltaket som skal igangsettes. De får på den måten adgang til å komme med merknader/protester før tiltaket blir påbegynt. For tiltak som du selv kan søke kommunen om tillatelse til, er det du som tiltakshaver (byggherre) som sørger for nabovarsel. For tiltak som krever at du engasjerer et firma (kalt ansvarlig søker), er det firmaet som sørger for nabovarsel.

Naboene må få beskjed om at eventuelle merknader må være kommet til deg eller firmaet innen to uker etter at nabovarselet er sendt og grunnlagsmaterialet for søknad/melding er gjort tilgjengelig. Nabovarselet er gyldig i ett år. Søker du først etter det, må du nabovarsle på nytt.

Kommunen kan frita deg for varsling eller utvide varslingsplikten, avhengig av tiltaket.

 

Målgruppe

Tiltakshaver (byggherre) eller firma (ansvarlig søker)

Kriterier

Nabovarselet skal inneholde så omfattende opplysninger at naboer eller gjenboere (eventuelt også andre) kan vurdere om tiltaket berører deres interesser. Det skal framgå om tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven. Varslingen må være gjennomført før søknaden sendes. Dette kan gjøres på to måter:

  • Naboen kvitterer direkte på varselet og får en kopi
  • Du sender varselet til naboen i rekommandert sending og får en kvittering fra Posten
Brosjyrer

Om søknadsprosessen

Vedlegg
  • Tegninger
  • Situasjonskart 
  • Andre opplysninger som kan berøre naboens/gjenboerens interesser

Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:40
Topp