Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

Generelt

Beskrivelse

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. Du kan søke om disse tilskuddene:

 • tilskudd til skogkultur
 • tilskudd til veibygging
 • tilskudd til miljøtiltak i skog
 • tilskudd til utdrift av skogsvirke med taubane, hest, mv.
 • tilskudd til utdrift av skogsvirke til energiflis
 • tilskudd til andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket
Målgruppe

Skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. Tilskudd til utdrift av skogsvirke til energiflis og til andre aktivitetsfremmende tiltak (se feltet over) kan også gis til

 • skogeiere som har mindre enn 10 daa produktiv skog 
 • eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog

Om søknadsprosessen

Veiledning

Søknad om tilskudd til skogkultur, veibygging, miljøtiltak i skog eller utdrift av skogsvirke til energiflis skrives på skjema utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet. Ved søknad om tilskudd til drift med taubane, hest mv., ta kontakt med Fylkesmannen for nærmere informasjon. For andre tiltak i skogbruket, ta kontakt med kommunen.

Søknadskjema
Saksbehandlingstid

Kommunen/Fylkesmannen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Søknadsbehandling

Fylkesmannen gjør vedtak om tilskudd til

 • veibygging
 • tynning og drift av skogsvirke med taubane, hest, mv.
 • utdrift av skogsvirke til energiflis

For øvrig er det kommunen som er vedtaksmyndighet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Statens landbruksforvaltning for vedtak gjort av Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 


Andre opplysninger

Sist oppdatert
28.04.2017 10:57
Topp