Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Nydyrking av arealer til jordbruksformål

Generelt

Beskrivelse

Nydyrking kan bare skje etter plan godkjent av kommunen. Ved avgjørelsen skal det legges særlig vekt på hvilke virkninger nydyrking vil ha for natur- og kulturlandskapsverdier som landskapsbildet (inkl. eksisterende atkomst til bakenforliggende areal), mangfoldet i naturen og kulturminner. Ved nydyrking skal det settes igjen en vegetasjonssone mot vassdrag etter nærmere bestemmelser. Er nydyrking ikke iverksatt innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort.

Målgruppe

Gårdbrukere som ønsker å utvide sitt dyrkede areal.

Kriterier

Ved godkjenning av nydyrking skal det bl.a. legges vekt på at

  • det bør være et behov for å styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten
  • nydyrkingstiltaket bør legge til rette for driftsmessig gode løsninger

For arealer over 50 dekar må det foreligge en konsekvensutredning.

Samarbeidspartnere

Statens landbruksforvaltning

Om søknadsprosessen

Søknadskjema
Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Søknadsbehandling

Med søknaden skal det følge en plan for arbeidet. Planen skal bl.a. inneholde opplysninger om atkomst, grøfting og framtidig drift av arealet. Den som ikke selv har tilstrekkelige kunnskaper til å utarbeide planen, bør kontakte faglig kvalifisert hjelp. Kommunen kan veilede deg. Kommunen treffer vedtak som førsteinstans. Før vedtak treffes, skal kommunen innhente de uttalelser som er nødvendige og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Hensynet til natur- og kulturlandskapsverdier skal vurderes for større områder uavhengig av eiendomsgrenser. Regional kulturminnemyndighet skal gis anledning til å uttale seg. Samisk kulturminneråd skal gis anledning til å uttale seg dersom nydyrkingen kan berøre deres fagområder. Fylkesmannen skal gis anledning til å uttale seg der nydyrkingen kan berøre vesentlige miljøverdier. Det skal settes en uttalelsesfrist på minst én måned.

Klagemulighet

Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:38
Topp