Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning

Generelt

Beskrivelse

Hovedformålet bak erstatningsordningen er å sikre at virksomheter innen landbruket ikke lider tap fordi de blir pålagt handlinger eller ilagt restriksjoner fra det offentlige som ledd i å oppfylle matlovens formål om å sikre helsemessig trygge næringsmidler og miljøvennlig produksjon. Ordningen skal være med på å

 • bidra til bekjempelse av planteskadegjørere og dyresykdommer
 • bidra til trygg mat
 • redusere belastningen ved ulike bekjempelsestiltak

Erstatning kan gis

 • for produksjonstap av planter og husdyr
 • for saneringstiltak
 • for tap i en pålagt oppholdsperiode
 • for produksjonstap ved flytterestriksjoner på bier
 • for nedfôringskostnader mv. som følge av radioaktivitet
Målgruppe

Virksomheter innen landbruket som

 • er registrert i Enhetsregisteret
 • er registrert som merverdigavgiftspliktige
 • kan levere årsoppgave som landbruksforetak
 • er husdyreier

Virksomheter som ikke faller inn under målgruppene ovenfor, kan likevel få utbetalt erstatning dersom de har hatt en omsetning på minst 20 000 kroner de siste tolv månedene før pålegget eller restriksjonen ble gitt.

Kriterier

For å få erstatning stilles det vilkår om at virksomheten

 • ikke har forårsaket tapet forsettlig eller grovt uaktsomt
 • har oppfylt varslingsplikten
 • har gjennomført pålagte tiltak

Videre stilles det som vilkår at tapet ikke kan dekkes gjennom en alminnelig forsikringsordning eller at søkeren ikke får dekket tapet på annen måte.

Om søknadsprosessen

Veiledning

Søknad om erstatning framsettes på skjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning.

Vedlegg

Kopi av offentlig pålegg eller restriksjon, bekreftelse på at hele eller deler av pålegget eller restriksjonen er gjennomført, dokumentasjon over tap og annen nødvendig dokumentasjon.

Søknadskjema
Søknadsfrist

Seks måneder etter at pålagte eller frivillige tiltak er gjennomført.

Saksbehandlingstid

Saken skal behandles så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Søknadsbehandling

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått erstatning eller ikke.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Statens landbruksforvaltning. Før klagen sendes dit, skal den instansen hos Fylkesmannen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Statens landbruksforvaltning.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:39
Topp