Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Økologisk landbruk - direkte tilskudd

Generelt

Beskrivelse
Formålet med å yte tilskudd til økologisk landbruk er å stimulere til omlegging og opprettholdelse av økologiske driftsformer. Tilskuddene skal bidra til å kompensere for økte kostnader og avlingsnedgang i den økologiske driften, samt bidra til økt produksjon av økologiske landbruksprodukter. Tilskudd til økologisk landbruk inngår i produksjonstilskudd og består av tre ordninger:
  • omleggingstilskudd, engangstilskudd som gis ved omlegging
  • arealtilskudd, årlig tilskudd til arealer som er omlagt til økologisk drift
  • tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
Målgruppe
Landbruksforetak
Kriterier

Foretaket må fylle de generelle kravene til produksjonstilskudd i jordbruket. Det vil si at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret, og

  • enten være registrert som merverdiavgiftspliktig og kunne levere årsoppgave som landbruksforetak, 
  • eller ha en samlet omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på til sammen minimum kr 20 000 de siste tolv månedene før registreringsdato for søknad.

Arealet og husdyrene må kontrolleres og godkjennes av Debio slik at produksjonen er i samsvar med de kravene som stilles til produksjon og merking av økologiske landbruksvarer. Debio er en privat kontroll- og godkjenningsinstans som har fått delegert myndighet av Mattilsynet for å utøve tilsyn med økologisk landbruksproduksjon i Norge.

Beslektede tjenester

Om søknadsprosessen

Veiledning
Søknad sendes til kommunen sammen med søknad om produksjonstilskudd. Søknad kan også leveres elektronisk til Statens landbruksforvaltning eller på eget skjema.
Søknadsfrist
Fristen er 20. august for omleggings- og arealtilskudd. For husdyrtilskudd er fristen 20. januar og 20. august.
Søknadsbehandling
Etter at søknaden er behandlet og kontrollert, blir det fattet et vedtak. Informasjon om vedtaket får du i et tilskuddsbrev.
Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:39
Topp