Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Opptenning av ild utendørs

Generelt

Beskrivelse

Det er forbudt å gjøre opp ild utendørs på en slik måte at det kan føre til brann. Hvis du skal gjøre opp ild, er det viktig å være klar over at du har plikt til å vise aktsomhet. Brudd på denne aktsomhetsplikten kan føre til både straff- og erstatningsansvar.

I perioden 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten særskilt tillatelse. Du kan altså brenne hageavfall eller tenne St.Hansbål uten å innhente tillatelse, så sant dette ikke skjer i eller i nærheten av skogmark og forholdene ellers gjør det forsvarlig. Likevel bør du i slike tilfeller gi melding til brannvesenet over telefon.

Dersom du skal utføre flatebrenning eller brenne hogstavfall i skogmark, eller utføre gras- eller lyngsviing i eller i nærheten av skogmark, er det et krav at det skal være en ansvarlig leder som skal utarbeide planer for brenningen og som skal påse at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. Disse kravene vil først og fremst være aktuelle i forbindelse med jord- og skogbruksvirksomhet. Det generelle forbudet mot åpen ild i skogmark i perioden 15. april til 15. september gjelder ikke slik brenning.

Målgruppe

Alle som har tenkt å gjøre opp ild utendørs, blant annet brenning av hageavfall og annen bålbrenning.

Kriterier

Bruk av åpen ild skal skje under hensyn til de begrensinger som er nevnt over. Vær oppmerksom på at brannsjefen alltid kan forby opptenning eller kreve åpen ild slukket dersom det foreligger åpenbar brannfare.

Brosjyrer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Kravene om forhåndsvarsel, ansvarlig leder, planlegging og gjennomføring ved flatebrenning og brenning i eller i nærheten av skogmark mv. er hjemlet i forskriften.


Lover
Forskrifter

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du bør gi melding til brannvesenet over telefon dersom du skal brenne hageavfall eller gjøre opp et St.Hansbål. I forbindelse med flatebrenning mv. knyttet til jordbruks- og skogbruksvirksomhet må det sendes melding til brannvesenet i god tid før brenningen skal gjennomføres. Det skal utarbeides planer for gjennomføringen, og brannvesenet avgjør hvorvidt de ønsker å se planene.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Hvis du ikke får tillatelse, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klagenemnda.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
23.11.2015 11:11
Topp