Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Ordensreglement i Kongsvingerskolen

Generelt

Beskrivelse

Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for grunnskolene. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever og foreldre. Reglementet skal inneholde regler om atferd og tiltak og framgangsmåte ved brudd på reglementet. I ordensreglementet kan kommunen fastsette regler for bortvisning for

  • enkelttimer eller resten av dagen (1.-7. klassetrinn)
  • inntil tre dager (8.-10. klassetrinn)

Sanksjoner som ikke framgår av ordensreglementet kan ikke brukes. Fysisk refsing eller annen krenkende behandling må uansett ikke benyttes.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og deres foresatte.

Kriterier

Før det blir tatt en beslutning om bortvisning eller annen form for refsing, skal eleven ha mulighet for å uttale seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Før rektor selv vedtar bortvisning, skal rektor rådføre seg med lærerne til eleven. Andre hjelpe- eller refsingstiltak skal være vurdert før bortvisning vedtas.

Om søknadsprosessen

Klagemulighet

De mest alvorlige refsingstiltakene, det vil si vedtak om bortvisning for én dag eller mer, kan påklages. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes til rektor. Klagefristen er tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal rektor vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Merknader

Andre opplysninger

Sist oppdatert
20.12.2016 02:17
Topp