Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Produksjonstilskudd i jordbruket

Generelt

Beskrivelse

Den enkelte gårdbruker kan søke om produksjonstilskudd. I produksjonstilskuddet inngår en gruppe ordninger som kan gis til drift av jordbruksareal, grønt- og potetproduksjon og husdyrhold etter satser fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk.

Målgruppe

Landbruksforetak som driver vanlig jordbruksproduksjon.

Kriterier

Tilskudd kan gis til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon, dersom virksomheten er registrert i Enhetsregisteret og

  • er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak, eller
  • har hatt en samlet omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på til sammen minimum kr 20 000 i løpet av de siste 12 månedene før registreringsdato

Foretak som bare søker tilskudd til birøkt er unntatt fra kravet om å drive vanlig jordbruksproduksjon. Det er for øvrig begrensninger knyttet til driftsfellesskap og eierforhold. Tilskudd gis etter satser, soner og definisjoner fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret.

Beslektede tjenester

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk
Jordlova §§ 3 og 18

Lover
Forskrifter

Om søknadsprosessen

Veiledning
Kommunen avgjør søknader om produksjonstilskudd. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om produksjonstilskudd.
Søknadskjema
Søknadsfrist
Gjeldende søknadsfrister er 20. august og/eller 20. januar, avhengig av hvilke produksjoner det søkes om tilskudd til.
Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. Dette gjelder selv om du har mottatt melding om vedtaket fra Statens landbruksforvaltning. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til Fylkesmannen.

Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:38
Topp