Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd

Generelt

Beskrivelse

Regionalt miljøprogram utarbeides for å møte prioriterte miljøutfordringer i fylket, både med hensyn til kulturlandskap og forurensning. Målet er bedre effekt av miljøinnsatsen. Kostnadseffektivitet og synliggjøring er også viktig. Regionalt miljøprogram godkjennes normalt for fire år, men mindre justeringer kan skje årlig. Som en del av Regionalt miljøprogram er det etablert tilskuddsordninger som gjenspeiler de prioriteringene som er omtalt i miljøprogrammet. Ordningene vil derfor variere fra fylke til fylke, men noen ordninger kan være nesten like i flere fylker. Antall ordninger i hvert enkelt fylke varierer. Fylkesmannen disponerer en årlig tilskuddsramme som blir fastsatt i jordbruksoppgjøret.

Målgruppe

Landbruksforetak

Kriterier

Alle brukere som mottar produksjonstilskudd og som oppfyller vilkårene for det enkelte tilskuddet. Det vil ofte være krav om miljøplan.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen utarbeider Regionalt miljøprogram for fylket i samråd med næringsorganisasjonene, fylkespolitikere og annen miljøfaglig kompetanse. Kommunene får miljøprogrammet til høring før fastsettelse. Statens landbruksforvaltning (SLF) godkjenner de regionale miljøprogrammene etter samråd med avtalepartene i jordbruksoppgjøret.

Beslektede tjenester

 Veileder og forskrift for Hedmark

Fylkesmannen i Hedmarks veileder for tilskuddsordningen [2 Mb,pdf]
Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket, Hedmark 

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for nærmere informasjon om de ulike tilskuddsordningene.

Vedlegg

For mange av ordningene kreves kart som viser tiltaksgjennomføring.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal kommunen gi skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Søknadsbehandling

Kommunen er normalt den instansen som fatter vedtak om tilskudd.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til Fylkesmannen. For vedtak som er fattet av Fylkesmannen er Statens landbruksforvaltning klageinstans.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
05.10.2010 09:58
Topp