Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Reklameskilt langs vei

Generelt

Beskrivelse

Du må søke om å få sette opp reklameskilt eller lignende innretninger. Av hensyn til trafikksikkerheten må slike gjenstander ikke uten tillatelse plasseres ved kommunal vei eller slik at de er rettet mot trafikken eller er synlig for veifarende (uansett avstand fra veien). Kommunen gir tillatelse for en avgrenset periode. Skilt på løs fot som plasseres på fortau, i kjørebanen eller på veikanten, er forbudt. Hvis skilt/reklame settes opp uten tillatelse og kommunen må fjerne det, må den ansvarlige bære kostnaden. Kommunen sender varsel om at skiltet må fjernes, men kan unnlate å sende varsel hvis det haster med å fjerne skiltet av hensyn til trafikksikkerheten.

Målgruppe
  • Næringsdrivende
  • Organisasjoner
  • Privatpersoner
  • Alle som ønsker å sette opp skilt i ulike øyemed
Kriterier

For kommersielle og ideelle reklame- og informasjonstiltak:

  • Informasjon om næringsvirksomhet, et produkt, et lokalt tiltak (kulturarrangement, loppemarked, valgkampanje mv.)
  • Gjenstandene kan være alt fra skilt til transparenter, flagg, ballonger, lys, osv.

Unntatt fra søknad om tillatelse:

  • Navneskilt eller reklame for egen virksomhet som plasseres på selve bygningen der virksomheten drives, forutsatt at det ikke påvirker trafikksikkerheten
  • Adresseskilt, skilt i kryss med privat vei som "Kjør langsomt, barn leker", vil det ikke være nødvendig å søke om tillatelse til, men undersøk dette for sikkerhets skyld.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Vegloven § 33 og § 57


Lover

Om søknadsprosessen

Veiledning
Kommunen veileder og gir informasjon om hva det kan gis tillatelse for, hva som ikke tillates, og hva som kan gjøres uten å søke om tillatelse.
Klagemulighet

Hvis søknaden blir avslått, kan du klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket. Klagen må være begrunnet. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klagenemnda.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:38
Topp