Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Salgsbevilling alkohol

Generelt

Beskrivelse

Salgsbevillingen gjelder for salg og utlevering av drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Målgruppe

Salgsbevilling kan søkes av firmaer/personer som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet.

Kriterier

Salg av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Det kreves uklanderlig vandel. Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder som er knyttet til salgsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Salgsbevilling kan ikke gis til bensinstasjon eller kiosk.

Samarbeidspartnere
 • Vaktselskap/kontrollører
 • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
 • Skatteetaten (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)
Beslektede tjenester

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du må søke skriftlig. Kommunen vil kunne hjelpe deg med søknaden. Du må sette deg inn i regelverket før du får bevilling.

Vedlegg
 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Eventuell skatteattest 
 • Søknaden sendes til

  Kongsvinger kommune
  Service- og forvaltningsenheten
  2226 Kongsvinger

  Saksbehandlingstid

  Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.

  Søknadsbehandling

  Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene.
  Du får skriftlig melding om vedtaket.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

  Merknader

  Kontaktinformasjon

  • Service- og forvaltningsenheten
  • Telefon: 62 87 40 00
  • Saksbehandler Linda Nyman Tuer

  Andre opplysninger

  Sist oppdatert
  06.11.2015 09:52
  Topp