Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Serveringsbevilling

Generelt

Beskrivelse

Kommunen tildeler bevilling til serveringssteder. Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssteder der det skal være servering av mat og/eller drikke, og der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet.

Ved overdragelse av serveringsstedet faller serveringsbevillingen bort dersom det ikke søkes om bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse.

Målgruppe

Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted i næringssammenheng.

Kriterier

Daglig leder for serveringsstedet må bestå en etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og om lovgivning av betydning for drift av serveringssteder.

Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

Søkeren må i tillegg ha godkjenning fra blant annet Mattilsynet og fra de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring dersom bygningen er regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Samarbeidspartnere
 • Lensmann/politi
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene
 • Tollmyndighetene
 • Mattilsynet
 • Arbeidstilsynet
Beslektede tjenester

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om serveringsbevilling. Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

 1. Navn og adresse på den for hvis regning serveringsstedet skal drives. Dersom serveringsstedet drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om organisasjonsnummer og eiersammensetning
 2. Angivelse av det sted hvor serveringsstedet skal drives
 3. Navn og adresse på daglig leder
 4. Dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner 
 5. Skatteattest for den for hvis regning serveringsstedet skal drives
Vedlegg
 • Dokumentasjon på at etablererprøven er bestått 
 • Firmaattest og utskrifter fra Brønnøysundregisteret 

I tillegg kan kommunen, når den finner det påkrevet, kreve fremlagt

 • leiekontrakt
 • finansieringsplan
 • driftsbudsjett
 • likviditetsbudsjett
Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Søknaden sendes til

Kongsvinger kommune
Service- og forvaltningsenheten
PB 900
2226 Kongsvinger

Saksbehandlingstid

Snarest mulig og senest innen 60 dager.

Søknadsbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, skal det innhentet uttalelse fra politiet. Kommunen kan også innhente opplysninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene og fra andre offentlige myndigheter. Du får skriftlig melding om vedtaket.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Fylkesmannen er klageinstans. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til Fylkesmannen.

Merknader

Kontaktinformasjon


Topp