Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Skjenkebevilling alkohol

Generelt

Beskrivelse

Tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk kan gis for maksimum fire år om gangen. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Alkoholholdig drikk er drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol. Bevillingen kan gjelde

 • alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
 • all alkoholholdig drikk
Målgruppe

Skjenkebevilling kan søkes av personer eller virksomheter som ønsker å drive salg av alkoholholdig drikk for drikking på stedet.

Kriterier

Alle som driver et serveringssted som serverer alkoholholdig drikk, må ha skjenkebevilling. Den kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Det kreves uklanderlig  vandel.
Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven). Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Samarbeidspartnere
 • Vaktselskap/kontrollører 
 • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
 • Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokalene, spesielt kjøkken- og toalettforhold)
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)
Beslektede tjenester

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om skjenkebevilling. Du må sette deg inn i regelverket før du får bevilling.

Vedlegg
 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Eventuell skatteattest 
 • Søknaden sendes til

  Kongsvinger kommune
  Service- og forvaltningsteamet
  PB 900
  2226 Kongsvinger

  Saksbehandlingstid

  Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.

  Søknadsbehandling

  Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Du får skriftlig melding om vedtaket. Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

  Merknader
  Kontaktinformasjon

  Andre opplysninger

  Sist oppdatert
  12.08.2016 08:19
  Topp