Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Skogfond

Generelt

Beskrivelse

Det påhviler skogeieren en plikt til å avsette midler til et skogfond. Dette fungerer som en tvungen fondsavsetning slik at skogeieren selv kan bruke de midler som er avsatt til senere investeringer på egen eiendom. Ordningen er opprettet for å sikre finansiering av bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogeieren kan få pengene utbetalt når det er gjort investeringer som er godkjente for bruk av skogfond. Ved utbetaling oppnås delvis skattefritak, med unntak av utbetaling til dekning av merverdiavgift. Skogfondsmidler kan brukes til

 • all skogkultur (planting, suppleringsplanting, markberedning, såing, ungskogpleie, sprøyting, kunstig kvisting, forhåndsrydding, grøfterensk, suppleringsgrøfting og gjødsling)
 • underskudd ved tynningsdrift
 • etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon
 • nybygging og ombygging av skogsbilveger og traktorveger
 • vegvedlikehold av skogsbilveger
 • merverdiavgift
 • skogbruksplan
 • skogforsikring
 • grensearbeid i utmark
 • kurs og kursmateriell (aktivt skogbruk mv.)
 • miljøtiltak
 • bioenergitiltak
Målgruppe

Skogeiere

Kriterier

For at skogfondsmidler skal kunne utbetales, må du ha foretatt investeringer i egen skog. De investeringer og tiltak som skogfondet skal brukes til, må være faglig, økonomisk og økologisk forsvarlige, og må ikke være i strid med skogbrukslovens formål og bestemmelser, eller med bestemmelser i forskrifter.

Om søknadsprosessen

Veiledning

Krav om utbetaling av skogfondsmidler, som inkluderer utbetaling for eget arbeid, skjer ved at du sender refusjonskrav til kommunen. 

Vedlegg

Kvitteringer og fakturaer for å bekrefte utgifter som ønskes dekket.

Søknadskjema
Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende, men spesifiserte krav om utbetaling av skogfondsmidler skal sendes kommunen senest ett år fra utgangen av det kalenderår investeringen ble gjennomført.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Du kan påklage vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Merknader

Nytt fra 2017 er at kontoutskrift for skogfondskonto sendes til skogeier sin meldingsboks i Altinn. Kontoutskrift kan hentes derfra. Dersom ikke kontoutskrift finnes i Altinn meldingsboks eller ved øvrige spørsmål om skogfond ta kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
28.04.2017 11:02
Topp