Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Skolefritidsordning (SFO)

Generelt

Beskrivelse
Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.
Målgruppe
Elever i grunnskolen
Kriterier
Eleven må være bosatt i kommunen.
Beslektede tjenester
Beslektede Tjenester

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk
Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Lover

Om søknadsprosessen

Veiledning
SFO-plassen tildeles etter søknad. Du kan få hjelp fra kommunen til å søke.
Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.
Klagemulighet
Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til den kommunale klagenemnda.

Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:37
Topp