Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Skolemiljøet

Generelt

Beskrivelse

Både elevene, de foresatte og råd og utvalg som representerer disse, kan be om at det blir iverksatt tiltak som gjelder skolemiljøet. Skolen skal ta stilling til oppfordringen innen rimelig tid og fatte et skriftlig vedtak. 

Alle ansatte ved skolen har plikt til å undersøke og eventuelt gripe inn hvis de får mistanke om at det foregår mobbing, vold eller rasisme på skolen.

Alle elever i skolen har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Etter Lov om helsetjenesten i kommunene skal kommunen ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte.

Godt inneklima er en viktig faktor i det forebyggende helsearbeidet. Miljøenheten har en rekke oppgaver på dette feltet, både som godkjenningsmyndighet for barnehager og skoler og som tilsynsmyndighet og rådgiver både i forbindelse med bolighygiene og inneklima i offentlige bygg

Målgruppe
  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen
  • Foresatte
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Om søknadsprosessen

Saksbehandlingstid

Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til skolen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Fatter ikke skolen noe vedtak etter å ha fått tid til å vurdere saken, kan du allikevel klage som om vedtaket var gjort. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
24.07.2013 02:28
Topp