Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Skoleskyss

Generelt

Beskrivelse

Elever som bor over en viss avstand fra skolen og elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, har rett til skoleskyss. Elever som har en funksjonshemning eller som er midlertidig skadet eller syke, har også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO).

Målgruppe
  • Elever i grunnskole, videregående skole og privatskole
  • Elever med funksjonshemning og elever som er midlertidig skadet eller syke
Kriterier

Avstanden mellom skole og hjem må overstige

  • 2 km for grunnskolens 1. årstrinn
  • 4 km for grunnskolens 2. til 10. årstrinn
  • 6 km for videregående skole

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti. Elever i grunnskolen som har spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har rett til fri skoleskyss uavhengig av avstanden mellom skole og hjem. Dette gjelder også funksjonshemmede elever og elever som er midlertidig skadet eller syke.

Retten til skyss for elever i privatskoler gjelder bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der eleven bor.

Pris for tjenesten

Skoleskyss er gratis.

Beslektede tjenester

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Fylkeskommunen/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, jf. opplæringslova §§ 7-1, 7-2, 7-3 og 13-4. Se også kapittel 10 i forskrift til opplæringslova.


Lover

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du kan få hjelp fra fylkeskommunen/kommunen til å søke om skoleskyss.

Saksbehandlingstid

Fylkeskommunen/kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole). Før klagen sendes klageinstansen, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klageinstansen.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
25.07.2013 01:04
Topp