Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Skolestart

Generelt

Beskrivelse

Utgangspunktet er at barna starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år. Skolen/kommunen vil sende brev til foresatte med barn som er opplæringspliktig. I brevet blir det opplyst om hvor man skal møte og til hvilket tidspunkt, og informert om hvilke rettigheter opplæringslova gir i den forbindelse. Foreldrene kan søke om tidligere eller utsatt skolestart for eleven.

Målgruppe
  • Barn som fyller seks år i kalenderåret
  • Barn som har fått utsatt skolestart fra forrige år
  • Foreldre som vil søke om å få utsatt skolestarten for barnet
  • Foreldre som vil søke om tidligere skolestart for barnet
Kriterier

Eleven har rett til utsatt skolestart dersom det etter sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen. Utsatt skolestart innebærer skolestart det kalenderåret barnet fyller sju år.

Tidligere skolestart innebærer at barnet starter på skolen det kalenderåret barnet fyller fem år. For å få tidligere skolestart må barnet fylle fem år innen 1. april. Det må foreligge sakkyndig vurdering fra PPT.

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du kan ta kontakt med kommunen for å få hjelp til å søke om tidligere eller utsatt skolestart.

Vedlegg

Sakkyndig uttalelse

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

Søknadsbehandling

For tidligere og utsatt skolestart: PP-tjenesten vurderer barnets utviklingsstatus. PPT gir råd til kommunen, som fatter vedtak.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet det. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
25.07.2013 03:04
Topp