Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Skoletilhørighet og skolebytte

Generelt

Beskrivelse

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen de hører til. Skolen/kommunen vil sende brev til foresatte med barn som er opplæringspliktig. I brevet blir det opplyst om hvor man skal møte og til hvilket tidspunkt, og informert om hvilke rettigheter opplæringslova gir i den forbindelse. Elever kan etter søknad tas inn ved en annen skole enn den de hører til. Det er opp til kommunen om elever skal få innvilget søknad om skolebytte.

Målgruppe

Elever i grunnskolen

Kriterier

Hvilken skole eleven hører til, avgjøres etter en konkret vurdering. Vurderingen skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men skal også ta hensyn til andre relevante forhold, for eksempel om søsken er plassert på den samme skolen, kapasiteten på skolene og om skoleveien er farlig.  

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning

Kommunen fatter vedtak om hvilken skole eleven hører til. Du kan ta kontakt med kommunen for å få hjelp til å søke om at ditt barn blir tatt opp på en annen skole enn den barnet hører til.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Du kan klage både på vedtak om hvilken skole eleven hører til og på vedtak om skolebytte til annen skole.

Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til Fylkesmannen.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
22.11.2016 02:45
Topp