Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Sosialtjenester for innsatte i fengsel

Generelt

Beskrivelse

Innsatte kan under opphold i fengsel søke sosialtjenesten i den kommunen han/hun oppholdt seg før innsettelsen, om tjenester og økonomisk stønad. Det forutsettes at man først undersøker om fengselsvesenet kan dekke det aktuelle behovet. Pårørende kan få dekket reiseutgifter til fengselsbesøk dersom de ikke har penger til å klare dette selv. Ved løslatelse kan brukeren søke tjenester fra den kommunen han/hun velger å oppholde seg.

Tjenesten omfatter økonomisk rådgivning og støtte til utgifter som

  • klær
  • særlige hjelpemidler, f.eks. briller
  • nødvendig tannhelsetjeneste
  • kost og losji under permisjoner

I tillegg kan det søkes om støtte til andre typer utgifter.

Ved løslatelse kan sosialtjenesten tilby

  • klær og sko
  • midlertidig husvære
  • hjelp til mer permanent etablering

Personer som ikke soner i fengsel, kan også få tilbud om for eksempel fritidsaktiviteter.

Målgruppe
  • Innsatte i fengsel
  • Innsattes pårørende
  • De som soner utenfor fengsel
Kriterier
Tjenestene tildeles etter en individuell vurdering.
Beslektede tjenester

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste, jf. sosialtjenesteloven §§ 4-1, 4-5, 5-1 og 5-2 og barnevernloven.

Lover
Retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning
Det må søkes om tjenestene på samme måte som innbyggere ellers søker om sosiale tjenester. Du kan henvende deg til den kommunen du bodde i før arrestasjonen. Dersom du ikke hadde opphold i Norge da du ble arrestert, kan du henvende deg til arrestasjonskommunen. Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden.
Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.
Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.
Søknadsbehandling
Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.
Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:38
Topp