Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Spesialundervisning i grunnskolen

Generelt

Beskrivelse
Elever som ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Spesialundervisningen skal ha et slikt innhold at det samlede tilbudet gir eleven et forsvarlig utbytte av opplæringen. Elever som får spesialundervisning, skal ha det samme totale undervisningstimetallet som gjelder for andre elever.
Målgruppe
Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.
Kriterier
Før kommunen gjør vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering av de spesielle behovene som eleven har. Vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hvilke opplæringstilbud som bør gis.
Samarbeidspartnere
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) Departementet skal sørge for at det blir utarbeidet lærebøker og andre læremidler for spesialundervisning.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk
Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Lover

Om søknadsprosessen

Veiledning
Eleven eller elevens foreldre/foresatte kan kreve at skolen gjør de nødvendige undersøkelser for å finne ut om eleven trenger spesialundervisning, og eventuelt hvilken opplæring eleven trenger.
Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.
Søknadsbehandling
Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.
Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til klageinstansen.

Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:38
Topp