Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever

Generelt

Beskrivelse

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig kan elevene også ha rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Dette kan gjelde nyankomne og andre minoritetselever med svært begrensede norskkunnskaper.  Morsmålsopplæringen kan legges til en annen skole enn den eleven går på. 

Målgruppe

Elever fra språklige minoriteter i grunnskole og videregående skole.

Kriterier
  • Eleven må ha annet morsmål enn norsk og samisk.
  • Eleven har ikke tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den vanlige undervisningen.
  • Det må være egnet undervisningspersonale i kommunen (dette gjelder morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring).
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du kan kontakte kommunen (grunnskolen) eller fylkeskommunen (videregående skole) for å få hjelp til å søke om særskilt språkopplæring.

Saksbehandlingstid

Kommunen (for grunnskolen) og fylkeskommunen (for videregående skole) har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

Søknadsbehandling

Kommunen/fylkeskommunen skal kartlegge hvilke kunnskaper du har i norsk før det blir gjort et vedtak om særskilt språkopplæring. Slik kartlegging skal også skje underveis i opplæringen for å finne ut om du kan tilstrekkelig norsk til å følge den vanlige undervisningen. 

Klagemulighet

Hvis kommunen/fylkeskommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen/fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole). Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 


Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:38
Topp